Τι είναι το βουτάνιο και που το χρησιμοποιούμε?

Το (κανονικό) βουτάνιο ή διαιθύλιο είναι το τέταρτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C4H10 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH2CH3. Eίναι ισομερές θέσης του ισοβουτανίου. Είναι το δεύτερο απλούστερο αλκάνιο που είναι υγροποιήσιμο με συμπίεση αέριο και το τελευταίο (αν εξαιρέσουμε το ισομερές του ισοβουτάνιο και το νεοπεντάνιο) της σειράς που είναι αέριο στις συνηθισμένες συνθήκες. Αποτελεί το κύριο συστατικό του υγραερίου προερχόμενο από διύλιση κλασμάτων του πετρελαίου, του φυσικού αερίου (ως 5%) και των προϊόντων πυρόλυσης αυτών. Είναι άχρωμο και άοσμο εύφλεκτο αέριο και γι' αυτόν το λόγο προστίθενται στο υγραέριο ίχνη αιθανοθειόλης για να έχει τη γνωστή χαρακτηριστική μυρωδιά, με σκοπό την αποφυγή (κατά το δυνατό) ατυχημάτων από διαρροή του.

     
Τρίτη, 12 Απρίλιος, 2011
Συγγραφέας: ELGAZ  
Προβλήθηκε 5 φορές
Λίστα Πληροφοριών  Επιστροφή